شیرالات گازی استیل


شیرتوپی یا گازی شیرهایی باحرکت چرخشی میباشندکه درآنها ازمجرابند یکه به شکل کروی میباشد استفاده میشود. که این مجرابندها برای بازوبسته کردن جریان مورداستفاده قرارمیگیرد.

Ball Valve ها شـیرهای ساده قـطع و وصـل هسـتندکه از یک قطـعه توپی شکل برای متوقف کردن و راه اندازی دبی سیال درپایین دست شیر استفاده میشود باچرخش ساقه شیر به سمت موقعیت بازشدن توپی چرخیده وسوراخی که در وسط آن تعبیه شده است درمسیر ورود وخروج سیال قرارمیگیرد ودرنتیجه سیال از شیرعبورمیکند. وقتی که توپی طوری بچرخدکه سوراخ آن عمود بر مسیر سیال قرارگیرد،دبی سیال متوقف میگردد. وقتی که توپی درموقعـیت نیمه بازقرارمیگیـرد،جریان آشـفته ای در شیر ایجاد میشود این مشخصه باعث محدودیت کاربرد Ball Valve میگردد. بنابراین بایستی فقط درکاربردهای کاملاً باز یاکاملاًبسته بکار روند.
در Ball Valveهای یکه درسیستمهای فرآیند بکارمیروند ممکن است ازعملگرهای مختلفی به منظورکنترل مستقیم یا ازراه دور شیراستفاده شود. متداولترین این عملگرها یابصورت دستی بوده و یاتوسط یک موتورکارمیکنند. شیرهای دستی دارای یک چرخ یا اهرم دستی میباشندکه مستقیماً یاازطریق یک گیربکس به ساقه شیر وصل میشوند. باحرکت ساقه شیربه اندازه یک قوس 90 درجه،شیر بازیابسته میشود.
دربیشتر Ball valveها عملکرد نشیر درحالتی روی میدهدکه دسته شیرتا 90 درجه بچرخد. برخی از Ball valveهادارای عملگرهایی هستندکه بصورت دنده خورشیدی عمل میکنند. این نوع از دنده هابه شیراجازه میدهندکه ازدستـه کوچکتر یاستفاده کنند ولی نیروی حاصله ازآنهابه اندازه یک شیربزرگ میباشد. ازشیرتوپی برای کنترل جریان فقط زمانی که سیال گازباشدمیتواناستفاده کرد.
مزیت استفاده از Ball Valve:
»قیمت پایین ترنسبت به سایرشیرها
»عمل کردن سریع در بازو بسته شدن
»عمل کردن در 1/4 بسته بودن و بازبودن مجرای توپی
»یکپارچه بودن قطعات آن و عدم نیازبه روانکاری
»وزن کم،ساختمان فشرده،نصب وبهره برداری آسان
»گشتاور پایین مورد نیاز جهت باز وبسته کردن(درنتیجه انتخاب آسانتر عملگر)
»استفاده ازشیرهای توپی چندراهی برای تغییرجهت جریان
بطورمتعارف این سری ازشیرها مشخصه های کمتری برای تنظیم جریان دارندو همچنین دروضعیت تنطیم جریان بدلیل سرعت بالای سیال،نشیمنگاه درمعرض سایش سریع قرارمیگیرد. یکی دیگر ازاشکالات Ball Valveها حبس شدن مقداری ازسیال در داخل توپی درهنگام بسته شدن میباشد.
مسیر ورود سیال به Ball Valve هابه صورتهای ذیل میباشد:
1. بصورت کاهش درسطح مقطع (Reduced Bore) دراین نوع یک حالت اُرفیس مانند داریم وسط عمق طعحفره رویگوی کمتراز ورودی وخروجی شیراست.
2. بصورت مسیرکاملاًباز (Full Port Pattern) دراین نوع حفره رویگوی به اندازه قطر ورودی و خروجی شیر میباشد.
سایز:1/2 الی 24 اینچ
یکی از محصولات ارایه شده به شما عزیزان شیرالات گازی استیل استنلس استیل می باشد که در وبسایت فروشگاه صنعت پژوهان آریا نیز قابل مشاهده می باشد.
از محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه می توان به موارد ذیل اشاره نمود :


شیرالات گازی استیل

خرید شیرالات گازی استیل

فروش شیرالات گازی استیل

قیمت شیرالات گازی استیل

نمایندگی شیرالات گازی استیل

نماینده شیرالات گازی استیل

پیش از اقدام به خرید و یا انعقاد قرارداد تامین محصولات ، خدمات با
مشاوران مجرب ما تبادل نظر نمایید تا ضمن آگاهی از توانمندی های این مجموعه
و اطلاع از نوع خدمات و کیفیت آنها ، از لیست قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.