اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۳۴۷۷۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۳۷۶۳ ۲۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۶۱۴۳۱۶۲ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۱۱۳۷۶۳ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۶۱۴۳۱۶۲ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ باقریان ،طبقه دوم ، پلاک 45/1

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ باقریان ،طبقه دوم ، پلاک 45/1

  • :
  • ۳۳۹۳۴۷۷۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۱۱۳۷۶۳ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۹۱۲۶۱۴۳۱۶۲ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۱۱۳۷۶۳ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای ابوالقاسمی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۳۴۷۷۳
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۱۱۳۷۶۳
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۶۱۴۳۱۶۲

آدرس

خروجی اخبار